Phạm Duy tất cả sách tải xuống trong ePub mà không cần đăng ký

Âm Nhạc Học Và Hành là những chia sẻ của nhạc sĩ Phạm Duy vầ âm nhạc. Cuốn sách đi sâu vào nhạc lý, cũng như những kinh nghiệm của ông trong quá trình nghiên cứu, học hỏi để từ sự học đó mà soạn ra cái được gọi là “nhạc Phạm D...

Thể loại sách

Phạm Duy tất cả sách tải xuống trong ePub hoặc PDF mà không cần đăng ký

Phạm Duy